To be the best Marine Service Corporation
Global Marine Service

Certificate

인증서
 • 부산중소기업인 대상 표창장

 • 수출유망중소기업 지정증

 • STX엔진 부품대리점 인증서

 • STX중공업 대리점 인증서

 • ISO 9001(2021)2015-ko

 • ISO 9001(2021)2015-en

 • ISO 14001(2021)2015-ko

 • ISO 14001(2021)2015-en

 • ISO 45001(2021)2018-ko

 • ISO 45001(2021)2018-en

 • 벤쳐기업확인서

 • 특허증

 • 특허증

 • 연구개발전담부서 인증서

 • 기술평가 우수기업 인증서

 • Family-friendly certificate